Moderní bydlení s historií

Výjimečný genius loci

Historicky unikátní zámecký komplex

Bydlete a pracujte v místě, kde se současnost snoubí s historií

scroll
next next Projekt roku
Více se dozvíte pokud zvolíte některou z možností

Jedinečný genius loci

Vítejte na místě, které si naši předkové oblíbili už před dvaceti tisíci lety – a možná ještě dřív. Ve čtvrti, kde najdete venkovskou náves s rybníčkem – a kam pohodlně dojdete od stanice metra. V sousedství, které je tak půvabné, že se vám z něj nebude chtít odjíždět – ale pokud po tom přece jen zatoužíte, na letišti jste dřív, než by vás napadlo, a autem volně vyrazíte do všech světových stran. Vítejte v Jinonicích.

A když v Jinonicích, pak v jejich starobylém a unikátním centru – v zámeckém komplexu Jinonický dvůr.
Nebudete zdaleka první, kdo si zamiluje tenhle kout Prahy, tichý, ale těm živějším nadosah.

Historie místa

Lidé se pod stolovou horou Vidoulí usazovali odpradávna – avšak poněkud výše. Na zdejším ostrohu stávalo slovanské hradiště, kterému však předcházelo osídlení již z mladší doby železné a nálezy potvrzují i z poslední doby ledové. První obrysy dnešního zámečku můžeme spatřit na konci 11. století, kdy zde stával dvorec. Ten byl za třicetileté války zpustošen a na jeho místě pak v 17. století vznikl barokní zámeček, jehož zakladatelem byl Pavel Michna z Vacínova. Za jeho následnou přestavbou s klasicistními úpravami na začátku 19. století stojí rod Schwarzenbergů, který dodnes připomíná kamenný pískovcový znak nad vstupním portálem.

rozbalit/sbalit text

Pojďme se tedy podívat podrobněji na historii datující se od roku 1088, tedy na dohled době, v níž se pomalu rodí váš potenciální domov. Ves Jinonice (tehdy zvaná Ninonice) je jmenovaná v zakládací listině kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Vaše možná adresa se tedy objevuje v důležitém dokumentu českého středověku, datovaném letopočtem 1088. Nevíme přesně, kdy dvůr vznikl, ale tou dobou už tu prokazatelně byl. O významu místa svědčí i to, že kapitule byla věnována jen část, zbytek si vyhradil sám panovník – tehdy Vratislav II. Později mezi držiteli nacházíme rovněž proslulý cisterciácký klášter v Plasích, což Jinonice spojuje s některými částmi dnešního Smíchova (uvidíme, že nikoli naposled a že mezi zdejší čtvrtí a živým Smíchovem existuje nejen perfektní dopravní spojení, ale i pevné historické pouto).

Památky na plaské řeholníky byste dnes v Jinonicích a na Smíchově hledali marně – vinou husitů, kteří zejména smíchovské církevní stavby nenávratně zničili. To Jinonický dvůr měl větší štěstí… tehdy i později. Zabrali ho sice pražané, avšak z povrchu zemského nezmizel. Překonal neklidné 16. století, i když habsburské konfiskaci v roce 1547 neunikl. Totéž ho čekalo po bitvě na Bílé hoře, ale opět přežil. Jeho tehdejší majitel Albrecht Pfefferkorn z Ottopachu se přihlásil k Fridrichu Falckému, ale „včas“ zemřel (už roku 1619), a tak dvůr přešel na jeho nejstarší dceru Jolanu Kateřinu.

To už se ale na scéně objevuje výrazná – a kontroverzní – postava doby pobělohorské, zbohatlík Pavel Michna z Vacínova. Ten na levém břehu Vltavy skupoval, co se dalo. Levně a často za ošizenou, takzvanou dlouhou minci. Přiznejme tomuto boháči, jenž se narodil jako syn řezníka z Budyně nad Ohří, že mu nechyběla vzdělanost a pracovitost a že se o lehce nabytý majetek dobře staral. Platí to i pro Jinonický dvůr, který je v té době popisován už jako tvrz. Jeho marnotratní potomci si však svých panství nehleděli, jak náleží, a tak se Jinonice – po krátkém jezuitském intermezzu – dostávají do držby Jiřího Ludvíka ze Sinzendorfu.

Zdálo by se, že mocná jinonická tvrz a s ní celý statek spadly z bláta do louže, protože Sinzendorf nebyl o nic méně zadlužený než Michnové z Vacínova. Jenže opět úřaduje paní Štěstěna – už poněkolikáté, takže začínáme mít pocit, že to není samo sebou, že si to Jinonický dvůr a jeho obyvatelé zaslouží! Brzy kupuje celé panství kníže Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenbergu, osobnost evropského významu, proslulá na svou dobu nezvyklým sociálním cítěním. Jinonice získal pro svého synovce Jana Adolfa, zakladatele hlubocké větve tohoto rodu.

Sám Ferdinand se ještě zasloužil o to, že byste své budoucí bydliště poznali už tehdy: zahájil přestavbu tvrze, která nevyhovovala soudobým nárokům, na zámek. On a jeho stavebníci, v čele se Švýcarem Giacomem Antoniem de Maggi, tím ustavili chvályhodnou tradici: tradici promyšlených, ohleduplných a citlivých přestaveb Jinonického dvora. Nemohl chybět ani pivovar; tekuté dobroty, které odsud vycházely, byly vyhlášené po celém levém vltavském břehu. To je právě jedním z pojítek Jinonic a Smíchova, pomineme-li blízkost… a dosud nenápadný Jinonický dvůr, nyní už v zámecké podobě, se navíc stává správním střediskem velikého panství, do kterého spadaly Butovice, Nová Ves (pozůstatky těchto dvou původních obcí dodnes nalezneme pod kostelem svatého Vavřince), Radlice, Zlíchov, část Smíchova, Košíře a Klukovice. Dokonce i faru bychom museli hledat na zámku! Proslavil ji obrozenec Antonín Jaroslav Puchmajer, který tu počátkem 19. století psal některá svá díla. Pamětní deska, která na něj upomíná poblíž barokního vjezdu, je hezkým kamínkem do mozaiky bohaté a pestré historie Jinonického dvora. A pivovar, který zde bude zanedlouho obnoven, je zase jedním z obohacení nadčasového a výjimečného bydlení.

Vraťme se však k muži, jemuž vděčíme za základ dnešní podoby zámku a jehož erb vás bude vítat nad bránou v ulici Na Vidouli (také vjezdy do Jinonického dvora, včetně průjezdu do tzv. Horního dvora, který bude obnoven včetně rekonstrukce klenby a ostění průjezdu, neodmyslitelně dotvářejí jeho půvab). Kníže Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenbergu zahájil posloupnost mužů, kteří zdejšímu objektu vzdali respekt: zachovali vše hodnotné a krásné a přidali to, co odpovídá soudobým standardům bydlení a života vůbec. Totéž platí pro další stavitele a architekty: Matthiase Hummela (jinak ve službách dokonce královských!), Ignáce Aloise Jana Nepomuka Palliardiho (ten dělal čest svému slavnému jménu i skutečnosti, že jeho kmotrem byl sám Kilián Ignác Dientzenhofer) či další osobnosti, působící ve schwarzenberských službách, z nichž jmenujme jen Karla Pollaka a Václava Rulfa.

Současnost

V Jinonickém dvoře se starobylá krása neztrácí, naopak: vrací se k životu a snoubí se s novými prvky, které k historickému rozměru přidávají luxus a komfort moderního bydlení. A to, co současný dvůr hyzdí, tedy například přístavky z doby, kdy zde nepříliš ohleduplně hospodařil Státní statek hlavního města Prahy, už coby noví obyvatelé přirozeně nenajdete. 

rozbalit/sbalit text

Oblast, která Jinonický dvůr obklopuje, je unikátní svou geologií, florou i faunou (najdeme tu dokonce vyhaslou sopku!), stejně jako bohatostí architektonických památek středověkých i novověkých, palácového i venkovského typu. Jinonice mají to štěstí, že se na nich negativně nepodepsalo ani minulé a toto století, naopak: také během nich se objevily pěkné prvky, které můžete postupně objevovat, a dosavadní výstavba luxusních domů je uměřená a vkusná. Stejně jako Smíchov, i Jinonice čeká všestranný rozvoj – ten bude ovšem citlivý a zachová rezidenční charakter čtvrti, která se z ospalé vsi mění v moderní, ale stále klidné místo pro městský život.

Jak také jinak v případě lokality, kterou za strategickou považovali už dávní předkové, kteří se tu usazovali odpradávna – a investiční potenciál, ačkoli by to takto jistě nenazvali, vycítili i středověcí panovníci a majitelé zdejšího panství. Moderní doba tedy nemůže být výjimkou. Není třeba zdůrazňovat, že bydlení v této čtvrti je nejen příjemné, ale také nikdy neztratí na hodnotě, a že cena pořízené nemovitosti bude stále stoupat.

Budoucí podoba

Celý zámecký komplex Jinonického dvora,  který je nemovitou kulturní památkou, projde kompletní renovací se zachováním unikátních dobových architektonických prvků a stavebních elementů. Za architektonickým návrhem stojí studio MS Architektura a Design a jeho architekti Milan Ševčík, Tomáš Filgas, Michal Ryšavý a Martin Studnička, kteří společně s developerem V Invest dbali na citlivou rekonstrukci a celkovou kompozici dvora, jak se nám zachovala v průběhu věků. Jako by stále nesla podobu barokních dvorů cisterciáckých... 

rozbalit/sbalit text

Těšit se tak můžete nejen na výrazné prvky dvora, okrášleného nově vysazenou zelení (kromě erbu a barokního portálu průjezdu jde o sluneční hodiny a kamenné ostění, klasicistní dveře včetně bočních obdélných okének se šambránami a provlékanou mříží, římsy a je spojující lizény, sedlovou střechu, ozdobenou věžičkou s ciferníkem atd.), ale také na spoustu zachovaných dobových prvků, díky čemuž se budete – s veškerým pohodlím – cítit jako zámečtí páni prošlých staletí. Jedná se například o barokní a klasicistní nosné konstrukce, nádherné stropy a klenby (třeba ty klasicistní a barokní v bývalých stájích), sanované krovy či původní barokní portál ke schodišti do prvního patra severního křídla.

S příkladnou citlivostí je přistupováno ke stropům, podlahám, a zejména oknům – vždyť jde o jakési „oči“ celého areálu, kterými bude do vašich bytů proudit světlo a vy jimi budete vyhlížet na celou tu krásu kolem vás. Zmiňme obnovu okenních výplní v prvním patře hvozdu (součást původního pivovaru), zde i v obnovených oknech ve střední části jižní fasády jsou navrženy kopie historických výplní. Nové prvky (např. prolomená okna v jižní fasádě, střešní okna a vikýře) budou maximálně ohleduplné k historické kráse zámku. Totéž platí pro jednoduchý moderní kubus, který bude přistavěn do podkroví severního přístavku. Charakter vstupu bude proporčně odpovídat střešním vikýřům a schodišťovým věžím ve dvoře, půjde tedy o sjednocující novotvar, který vkusně doplní historické budovy. Rozkošným prvkem bude rozebraná a znovu sestavená kašna, pocházející z konce 18. století; obklopí ji nově vysázené stromy.

Původní fasáda bude citlivě renovována. Architekti Michal Ryšavý a Milan Ševčík ze studia MS Architektura a Design k tomu říkají: „Budova C, nazývaná také ,zámečekʻ, je nejstarší a nejhodnotnější součást areálu. Výjimečnost budovy je podtržena architektonickým řešením všech detailů fasády, které jsou na vyšší úrovni než u ostatních budov. Zároveň jsou však patrné zásahy z různých období, takže ne všechny fasády vykazují stejné architektonické detaily. Tyto zajímavé rozdíly jsou návrhem respektovány a zachovány. Zvlášť citlivě návrh přistupuje ke vstupní partii se dveřmi a bočními okny, které si zachovávají barokní podobu. Nejvýraznější zásah představuje obnova severní fasády.“


Kontakty

Prodejní tým

Kontaktujte nás
Email
Telefon
+420 702 216 216

Developer
V Invest Development s.r.o.
Budova Mechanica 2
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

V areálu je možné parkovat.

Termín schůzky si prosím předem rezervujte telefonicky nebo e-mailem.
Společnost zapsaná a vedená u Městského soudu v Praze, složka C 285073.

 
Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!
Mám zájem o
 
 
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o

* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Právní doložka

Difesa a.s., IČ: 24151882, spisová značka B 17458 vedená u Městského soudu v Praze. Společnost sídlí v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5. Veškeré informace, jakkoliv publikované na těchto stránkách, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze považovat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Veškeré plány, rozměry, plochy, zákresy nábytku, vizualizace a vyobrazení kvality a barvy povrchových materiálů mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat finální podobě a stavu dokončených nemovitostí. Společnost Difesa a.s. si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Konkrétní smluvní i obchodní podmínky budou sděleny při jednání s prodejcem nebo v sídle naší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem V Invest Development s.r.o., IČ: 06593739, spisová značka C 285073 vedená u Městského soudu v Praze,. sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. práva na přístup k osobním údajům, práva žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a mimo jiné práva na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. . Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, aby tyto mé osobní údaje byly zpracovávány i společností DIFESA a.s., IČO: 241 51 882, sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, která je vlastníkem nemovitostí budovaných v projektu JINONICKÝ DVŮR.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického a emailového kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se projektu JINONICKÝ DVŮR subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Soubory cookie využívané na našich stránkách a jejich nastavení naleznete zde.
{ iconGarantovaný nájem